Pokedex

#001 Bulbizarre

Type
Plante Poison

Evolution
25 bonbons Bulbizarre

#002 Herbizarre

Type
Plante Poison

Evolution
100 bonbons Bulbizarre

#003 Florizarre

Type
Plante Poison

Evolution
-

#004 Salamèche

Type
Feu

Evolution
25 bonbons Salamèche

#005 Reptincel

Type
Feu

Evolution
100 bonbons Salamèche

#006 Dracaufeu

Type
Feu Vol

Evolution
-

#007 Carapuce

Type
Eau

Evolution
25 bonbons Carapuce

#008 Carabaffe

Type
Eau

Evolution
100 bonbons Carapuce

#009 Tortank

Type
Eau

Evolution
-

#010 Chenipan

Type
Insecte

Evolution
12 bonbons Chenipan

#011 Chrysacier

Type
Insecte

Evolution
50 bonbons Chenipan

#012 Papilusion

Type
Insecte Vol

Evolution
-

#013 Aspicot

Type
Insecte

Evolution
12 bonbons Aspicot

#014 Coconfort

Type
Insecte

Evolution
50 bonbons Aspicot

#015 Dardargnan

Type
Insecte Vol

Evolution
-

#016 Roucool

Type
Normal Vol

Evolution
12 bonbons Roucool

#017 Roucoups

Type
Normal Vol

Evolution
50 bonbons Roucool

#018 Roucarnage

Type
Normal Vol

Evolution
-

#019 Rattata

Type
Normal

Evolution
25 bonbons Rattata

#020 Rattatac

Type
Normal

Evolution
-

#021 Piafabec

Type
Normal Vol

Evolution
50 bonbons Piafabec

#022 Rapasdepic

Type
Normal Vol

Evolution
-

#023 Abo

Type
Poison

Evolution
50 bonbons Abo

#024 Arbok

Type
Poison

Evolution
-

#025 Pikachu

Type
Electrik

Evolution
50 bonbons Pikachu

#026 Raichu

Type
Electrik

Evolution
-

#027 Sabelette

Type
Sol

Evolution
50 bonbons Sabelette

#028 Sablaireau

Type
Sol

Evolution
-

#029 Nidoran F

Type
Poison

Evolution
25 bonbons Nidoran F

#030 Nidorina

Type
Poison

Evolution
100 bonbons Nidoran F

#031 Nidoqueen

Type
Poison Sol

Evolution
-

#032 Nidoran M

Type
Poison

Evolution
25 bonbons Nidoran M

#033 Nidorino

Type
Poison

Evolution
100 bonbons Nidoran M

#034 Nidoking

Type
Poison Sol

Evolution
-

#035 Mélofée

Type
Fée

Evolution
50 bonbons Mélofée

#036 Mélodelfe

Type
Fée

Evolution
-

#037 Goupix

Type
Feu

Evolution
50 bonbons Goupix

#038 Feunard

Type
Feu

Evolution
-

#039 Rondoudou

Type
Normal Fée

Evolution
50 bonbons Rondoudou

#040 Grodoudou

Type
Normal Fée

Evolution
-

#041 Nosferapti

Type
Poison Vol

Evolution
50 bonbons Nosferapti

#042 Nosferalto

Type
Poison Vol

Evolution
-

#043 Mystherbe

Type
Plante Poison

Evolution
25 bonbons Mystherbe

#044 Ortide

Type
Plante Poison

Evolution
100 bonbons Mystherbe

#045 Rafflesia

Type
Plante Poison

Evolution
-

#046 Paras

Type
Insecte Poison

Evolution
50 bonbons Paras

#047 Parasect

Type
Insecte Plante

Evolution
-

#048 Mimitoss

Type
Insecte Poison

Evolution
50 bonbons Mimitoss

#049 Aéromite

Type
Insecte Poison

Evolution
-

#050 Taupiqueur

Type
Sol

Evolution
50 bonbons Taupiqueu

#051 Triopiqueur

Type
Sol

Evolution
-

#052 Miaouss

Type
Normal

Evolution
50 bonbons Miaouss

#053 Persian

Type
Normal

Evolution
-

#054 Psykokwak

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Psykokwak

#055 Akwakwak

Type
Eau

Evolution
-

#056 Férosinge

Type
Combat

Evolution
50 bonbons Férosinge

#057 Colossinge

Type
Combat

Evolution
-

#058 Caninos

Type
Feu

Evolution
50 bonbons Caninos

#059 Arcanin

Type
Feu

Evolution
-

#060 Ptitard

Type
Eau

Evolution
25 bonbons Ptitard

#061 Tétarte

Type
Eau

Evolution
100 bonbons Ptitard

#062 Tartard

Type
Eau Combat

Evolution
-

#063 Abra

Type
Psy

Evolution
25 bonbons Abra

#064 Kadabra

Type
Psy

Evolution
100 bonbons Abra

#065 Alakazam

Type
Psy

Evolution
-

#066 Machoc

Type
Combat

Evolution
25 bonbons Machoc

#067 Machopeur

Type
Combat

Evolution
100 bonbons Machoc

#068 Mackogneur

Type
Combat

Evolution
-

#069 Chétiflor

Type
Plante Poison

Evolution
25 bonbons Chétiflor

#070 Boustiflor

Type
Plante Poison

Evolution
100 bonbons Chétiflor

#071 Empiflor

Type
Plante Poison

Evolution
-

#072 Tentacool

Type
Eau Poison

Evolution
50 bonbons Tentacool

#073 Tentacruel

Type
Eau Poison

Evolution
-

#074 Racaillou

Type
Sol Roche

Evolution
25 bonbons Racaillou

#075 Gravalanch

Type
Sol Roche

Evolution
100 bonbons Racaillou

#076 Grolem

Type
Sol Roche

Evolution
-

#077 Ponyta

Type
Feu

Evolution
50 bonbons Ponyta

#078 Galopa

Type
Feu

Evolution
-

#079 Ramoloss

Type
Eau Psy

Evolution
50 bonbons Ramoloss

#080 Flagadoss

Type
Eau Psy

Evolution
-

#081 Magnéti

Type
Electrik Acier

Evolution
50 bonbons Magnéti

#082 Magnéton

Type
Electrik Acier

Evolution
-

#083 Canarticho

Type
Normal

Evolution
-

#084 Doduo

Type
Normal Vol

Evolution
50 bonbons Doduo

#085 Dodrio

Type
Normal Vol

Evolution
-

#086 Otaria

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Otaria

#087 Lamantine

Type
Eau Glace

Evolution
-

#088 Tadmorv

Type
Poison

Evolution
50 bonbons Tadmorv

#089 Grotadmorv

Type
Poison

Evolution
-

#090 Kokiyas

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Kokiyas

#091 Crustabri

Type
Eau Glace

Evolution
-

#092 Fantominus

Type
Spectre Poison

Evolution
25 bonbons Fantominus

#093 Spectrum

Type
Spectre Poison

Evolution
100 bonbons Fantominus

#094 Ectoplasma

Type
Spectre Poison

Evolution
-

#095 Onix

Type
Roche Sol

Evolution
-

#096 Soporifik

Type
Psy

Evolution
50 bonbons Soporifik

#097 Hypnomade

Type
Psy

Evolution
-

#098 Krabby

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Krabby

#099 Kraboss

Type
Eau

Evolution
-

#100 Voltorbe

Type
Electrik

Evolution
50 bonbons Voltorbe

#101 Electrode

Type
Electrik

Evolution
-

#102 Noeunoeuf

Type
Plante Psy

Evolution
50 bonbons Noeunoeuf

#103 Noadkoko

Type
Plante Psy

Evolution
-

#104 Osselait

Type
Sol

Evolution
50 bonbons Osselait

#105 Ossatueur

Type
Sol

Evolution
-

#106 Kicklee

Type
Combat

Evolution
-

#107 Tygnon

Type
Combat

Evolution
-

#108 Excelangue

Type
Normal

Evolution
-

#109 Smogo

Type
Poison

Evolution
50 bonbons Smogo

#110 Smogogo

Type
Poison

Evolution
-

#111 Rhinocorne

Type
Sol Roche

Evolution
50 bonbons Rhinocorne

#112 Rhinoféros

Type
Sol Roche

Evolution
-

#113 Leveinard

Type
Normal

Evolution
-

#114 Saquedeneu

Type
Plante

Evolution
-

#115 Kangourex

Type
Normal

Evolution
-

#116 Hypotrempe

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Hypotrempe

#117 Hypocéan

Type
Eau

Evolution
-

#118 Poissirène

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Poissirène

#119 Poissoroy

Type
Eau

Evolution
-

#120 Stari

Type
Eau

Evolution
50 bonbons Stari

#121 Staross

Type
Eau Psy

Evolution
-

#122 Mr. Mime

Type
Psy Fée

Evolution
-

#123 Insécateur

Type
Insecte Vol

Evolution
-

#124 Lippoutou

Type
Glace Psy

Evolution
-

#125 Elektek

Type
Electrik

Evolution
-

#126 Magmar

Type
Feu

Evolution
-

#127 Scarabrute

Type
Insecte

Evolution
-

#128 Tauros

Type
Normal

Evolution
-

#129 Magicarpe

Type
Eau

Evolution
400 bonbons Magicarpe

#130 Léviator

Type
Eau Vol

Evolution
-

#131 Lokhlass

Type
Eau Glace

Evolution
-

#132 Métamorph

Type
Normal

Evolution
-

#133 Evoli

Type
Normal

Evolution
25 bonbons Evoli

#134 Aquali

Type
Eau

Evolution
-

#135 Voltali

Type
Electrik

Evolution
-

#136 Pyroli

Type
Feu

Evolution
-

#137 Porygon

Type
Normal

Evolution
-

#138 Amonita

Type
Roche Eau

Evolution
50 bonbons Amonita

#139 Amonistar

Type
Roche Eau

Evolution
-

#140 Kabuto

Type
Roche Eau

Evolution
50 bonbons Kabuto

#141 Kabutops

Type
Roche Eau

Evolution
-

#142 Ptéra

Type
Roche Vol

Evolution
-

#143 Ronflex

Type
Normal

Evolution
-

#144 Artikodin

Type
Glace Vol

Evolution
-

#145 Electhor

Type
Electrik Vol

Evolution
-

#146 Sulfura

Type
Feu Vol

Evolution
-

#147 Minidraco

Type
Dragon

Evolution
25 bonbons Minidraco

#148 Draco

Type
Dragon

Evolution
100 bonbons Minidraco

#149 Dracolosse

Type
Dragon Vol

Evolution
-

#150 Mewtwo

Type
Psy

Evolution
-

#151 Mew

Type
Psy

Evolution
-